EN
RO
Raportul cost-eficacitate al investiţiilor în eficienţa energetică efectuate în cadrul politicii de coeziune
Publicat la 24.09.2015

Principalele subiecte atinse de aceste raport sunt următoarele:

În 2007, UE şi-a stabilit o ţintă neobligatorie de a reduce cu 20% consumul său preconizat de energie primară până în 2020. Cu toate acestea, potrivit evaluării realizate de Comisie privind politicile actuale (inclusiv cele care se află încă în faza de elaborare), în lipsa unor măsuri suplimentare, UE va fi realizat până în 2020 economii globale de energie de doar 9%.  Pentru atingerea ţintei de 20%, cele mai multe eforturi suplimentare vor fi necesare din partea sectorului rezidenţial şi a celui terţiar (clădiri comerciale şi publice), precum şi din partea sectorului transporturilor.  O nouă strategie energetică pentru perioada 2011-2020 necesită un angajament politic mai ferm, prin intermediul „unei definiţii clare a obiectivului care trebuie atins şi al unei „monitorizări susţinute a conformităţii” cu legislaţia UE atunci când aceasta este transpusă în legislaţia naţională.

UE are la dispoziţie o serie de programe de cheltuieli pentru promovarea politicii privind eficienţa energetică. Cele mai importante surse de finanţare sunt fondurile din cadrul politicii de coeziune [Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) şi Fondul de coeziune (FC)].   În perioada de programare 2014-2020, Comisia a propus ca aceste alocări să depăşească 17 miliarde EURO, pentru întreaga Uniune.

În urma realizării auditului asupra eficacităţii investiţiilor în domeniul eficienţei energetice, pentru actuala perioadă de programare, au rezultat o serie de propuneri care vizează perioada 2014-2020:

-În proiectul de regulament privind FEDER pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia a propus trei indicatori privind eficienţa energetică, comuni pentru toate statele membre:  (a) numărul de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie; (b) scăderea consumului de energie primară al clădirilor publice; şi (c) numărul noilor utilizatori de energie conectaţi la reţelele inteligente.   

- Noua directivă privind eficienţa energetică va obliga statele membre să promoveze disponibilitatea auditurilor energetice şi a sistemelor de gestionare energetică de înaltă calitate şi cu un bun raport cost-eficacitate. Aceasta va obliga, de asemenea, statele membre să elaboreze strategii de renovare pe termen lung pentru întregul parc imobiliar

-Executarea asistenţei financiare acordate de UE trebuie să se bazeze pe  indicatori de performanţă, cum ar fi  costul unei unităţi de energie economisite, perioada de recuperare a investiţiilor preconizată şi efectiv realizată de programul operaţional şi reducerea realizată a consumului de energie ; aceşti indicatori trebuie monitorizaţi cu regularitate; indicatorii de performanţă ar trebui să permită compararea, într-o anumită măsură, a statelor membre, inclusiv prin utilizarea unei unităţi de măsură şi a unei metodologii unitare

-Instituirea, la nivel naţional şi în diverse sectoare consumatoare de energie de  costuri standard de investiţii pentru o unitate de energie ce urmează să fie economisită

  -Realizarea de audituri energetice ca un instrument adecvat pentru realizarea de economii de energie, în special în clădiri şi în sectorul industrial ; s-a observat că auditurile energetice nu sunt obligatorii în sectorul public, fiind introduse numai de unele state membre; s-a solicitat Comisiei să prezinte propuneri privind obligativitatea auditurilor energetice în sectorul public ca o condiţie prealabilă pentru cofinanţarea de proiecte de la bugetul UE.