EN
RO
Priorităţi cheie în domeniul energiei pentru perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

În domeniul energetic este esenţial ca până în anul 2020 ţările membre să îndeplinească următoarele obiective:

 • o creştere cu 20% a eficienţei energetice
 • creşterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă de nivelurile din 1990 sau cu 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens.

În ultima perioadă se constată o anumită modificare în abordarea problemelor de dezvoltare durabilă. Ţintele care trebuie atinse în viitor nu se mai stabilesc cu ajutorul unor indicatori care corelează consumul de energie cu dezvoltarea economică (de exemplu, indicatorul de intensitate energetica), ci se referă exclusiv la consumul de energie, emisii de CO2. Acest nou mod de abordare face ca problemele tehnologice şi comportamentale în domeniul creşterii eficienţei energetice să devină mai importante decât în etapa precedentă.

În acest context, priorităţile cheie pentru următoarea perioadă de programare vizează:

Domeniul eficienţei energetice:

Contoarele inteligente și rețelele electrice sunt esenţiale pentru eficienţa energetică. O politică clară și standarde comune privind contorizarea inteligentă și rețelele inteligente sunt necesare mult înainte de 2020, pentru a asigura interoperabilitatea în întreaga rețea.

Domeniul resurselor regenerabile:

 • Creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • Campanii de conştientizare a populaţiei şi operatorilor economici asupra beneficiilor aplicării măsurilor de eficienţă energetică şi noilor tehnologii
 • Susţinerea proprietarilor în vederea achiziţionarii de instalaţii eficiente din punct de vedere energetic
 • Atragerea specialiştilor din domeniul energetic în cadrul instituţiilor care gestionează domeniul
 • Aplicarea de către autorităţile publice centrale şi locale, a unor masuri/programe de eficienta energetica
 • Luarea in considerare, în politicile guvernamentale a standardelor europene din domeniul energiei, elaborate la solicitarea Comisiei Europene
 • Modernizarea grupurilor energetice invechite
 • Modernizarea reţelelor de distribuţie de energie electrică învechite
 • Promovarea surselor regenerabile de energie.