EN
RO
Repere ale dialogului informal dintre autoritățile române și reprezentanții Comisiei Europene pentru pregătirea Acordului de Parteneriat 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Dialogul informal cu reprezentanții Comisiei Europene a debutat în cadrul reuniunii din 31 ianuarie 2013, cu participarea tuturor instituțiilor implicate în procesul de programare pentru perioada 2014-2020. Până în prezent au avut loc trei întâlniri tehnice, după cum urmează: martie 2013, aprilie 2013 și iulie 2013.

  • În domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și combaterea sărăciei, autoritățile române vor adopta o abordare integrată a comunităților sărace, cu accent pe comunitatea romă, fiind prevăzute măsuri din domeniul educației, al ocupării forței de muncă, care să conducă la creșterea accesului la servicii medicale și sociale de calitate etc.
  • La elaborarea strategiilor de la nivel local se vor avea în vedere măsuri orizontale pentru grupurile dezavantajate, inclusiv pentru populația romă
  • O atenție deosebită se va acorda și domeniului sănătății, din perspectiva raționalizării infrastructurii de sănătate și a creșterii accesului persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile și comunităților sărace la serviciile de sănătate
  • Măsurile privind ocuparea forței de muncă vor viza atât oferta cât și cererea de pe piață și vor avea în vedere și acea categorie a tinerilor care nu au loc de muncă, nu urmează studii sau cursuri de formare profesională
  • În vederea potențării intervențiilor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) pentru 2014-2020, Ministerul Economiei elaborează Strategia de Competitivitate, prin intermediul căreia vor fi identificate sectoarele cu potențial competitiv
  • De asemenea, în spiritul conceptului de smart specialization promovat prin Strategia Europa 2020, la elaborarea strategiilor din alte domenii (ex: educație, ocuparea forței de muncă, tehnologia informației etc.), se vor avea în vedere sectoarele identificate ca fiind cu potențial de creștere, urmărindu-se corelarea intervențiilor diferitelor strategii naționale
  • În ceea ce privește domeniul transporturilor, autoritățile române și-au asumat alocarea unui procent din PIB investițiilor destinate acestui domeniu. În prezent, majoritatea eforturilor din acest domeniu sunt concentrate pe finalizarea Master Planului de Transport. Se poate preciza că, măsurile cuprinse în Master Planul de Transport vor fi corelate cu cele prevăzute în Planurile de Dezvoltare Regională și în Planurile de Mobilitate Urbană
  • Pentru următoarea perioadă de programare, printre prioritățile de investiții se numără: siguranța rutieră, navigarea pe apele din interiorul teritoriului României și infrastructura vamală
  • În domeniul capacității administrative, prioritățile de investiții vor fi finalizate după terminarea analizei structurale a cauzelor prin care vor fi evidențiate neajunsurile administrației publice (la sfârșitul lunii noiembrie).