EN
RO
Priorităţi tematice şi priorităţi de finanţare pentru Administraţiile publice locale
Publicat la 24.09.2015

În vederea elaborării Acordului de Parteneriat și a Programelor Operaționale, pentru următoarea perioadă de programare autorităţile române trebuie să formuleze viziunea strategică de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung, cel puţin până în 2020, respectiv să identifice obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum şi mijloacele necesare.

Obiectivul global pentru perioada de programare 2014-2020 va trebui stabilit pornind de la necesitatea de a relansa procesul de creştere economică sustenabilă în România, corelată cu obiectivele majore de dezvoltare ale Uniunii Europene.

Priorităţile de dezvoltare vor fi identificate plecând de la nevoile majore de dezvoltare ale României în următoarele domenii: infrastructură, competitivitate, resurse umane (inclusiv ocupare şi incluziune socială), capacitate administrativă şi dezvoltare teritorială. 

Începând cu august 2012 au fost organizate, periodic, reuniuni ale Comitetului Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP), în cadrul căruia au fost prezentate coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor europene pentru perioada 2014‐2020.

Propunerea României, din cel de-al treilea semestru al anului 2012, către Comisia Europeană, identifică 4 priorități tematice (PT):

  • PT1. Creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei Româneşti;
  • PT2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de bază la standarde europene;
  • PT3. Adaptarea capitalului uman la provocările unei economii moderne;
  • PT4. Îmbunătățirea eficienței administrației publice.

Propunerea a fost discutată cu reprezentanții Comisiei Europene și analizată prin prisma rezultatelor și nevoilor naționale. Astfel, în urma dialogului dintre cele două părți implicate, Comisia Europeană a recomandat statului român 5 priorități de finanțare pentru perioada de programare 2014-2020. Cele 4 priorități tematice propuse de statul român au fost transpuse în 5 priorități de finanțare: 

  • PF1. Îmbunătățirea capitatului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și politici mai bune privind incluziunea socială și educația;
  • PF2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creștere și locuri de muncă;
  • PF3. Promovarea competitivității economice și a dezvoltării locale;
  • PF4. Optimizarea utilizării și protejării resurselor și activelor naturale;
  • PF5. Modernizarea și consolidarea administrației naționale și a sistemului judiciar.

Comisia Europeană a propus, pentru toate statele membre, o nouă abordare în ceea ce privește folosirea fondurilor europene prin impunerea de condiționalități ex-ante și macroeconomice, concentrare tematică și eficientizare a cheltuielilor, ținând seama în același timp de particularitățile identificate la nivelul fiecărui stat membru.

Fondurile alocate României pentru următoarea perioadă de programare sunt în valoare de circa 39 de miliarde de euro, din care aproximativ 21,8 de miliarde de euro sunt fondurile structurale şi de coeziune, și 7,1 miliarde de euro destinate agriculturii și dezvoltării rurale.