EN
RO
Cadrul de implementare a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) pentru perioada de programare 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Prioritățile p reliminare naționale de investiții identificate ca urmare a analizelor socio-economice sunt grupate, conform pachetului legislativ, pe cele 11 Obiective Tematice prevăzute în Strategia Europa 2020, și sunt următoarele (priorități ce țin de sectorul APL):

1.  Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării

1.1 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice și private, atât ca parte a actualelor cât și viitoarelor clustere, centre de excelență și alte tipuri de structuri de cercetare (național/regional/UE) și în domeniile specifice identificate ca fiind prioritare, pe baza potențialului existent și/sau avantajelor competitive, cum ar fi sănătatea

2.   Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

2.1 Sprijinirea măsurilor de eficiență energetică și investiții în energiile regenerabile la nivelul infrastructurii publice (inclusiv clădiri publice) și al locuințelor

2.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, cu accent pe promovarea transportului urban durabil, prin finanţarea de măsuri de îmbunătăţire a sistemului de transport public urban

3.   Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

3.1 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată

3.2 Dezvoltarea sistemelor de management a deşeurilor

3.3 Măsuri pentru regenerare urbană prin reabilitarea siturilor industriale poluate

3.4 Dezvoltarea sistemelor pentru monitorizarea calităţii aerului; Îmbunătăţirea calităţii aerului

4. Protejarea patrimoniului natural, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv reabilitarea centrelor (urbane) istorice

5.  P romovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

6.  Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei

6.1 Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială

6.2 Integrarea persoanelor, grupurilor și comunităților vulnerabile, inclusiv Roma

6.3 Promovarea și sprijinirea reformei sistemului naţional de sănătate

7.  Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții

7.1 Promovarea accesului egal la o educației de calitate (educație preșcolară, primară și secundară (și reducerea ratei de parasire timpurie a școlii)

7.2 Creșterea accesului la educație de calitate prin dezvoltarea infrastructurii de educație și formare profesională, inclusiv a instituțiilor culturale

8.  Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

8.1 Creşterea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice şi a serviciilor

8.2 Întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice implicate în implementarea intervenţiilor finanţate din fondurile CSC

Investițiile din FESI vor constitui unul dintre cele mai importante instrumente pentru reducerea disparităților de dezvoltare între diferitele regiuni ale României, dar și între țara noastră și celelalte State Membre.

Implementarea FESI 2014-2020 se va face într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:

  • Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a 4 programe operaționale care vizează: infrastructura mare (transport, mediu și energie); competitivitatea (cercetare - dezvoltare, Agenda Digitală); dezvoltarea capitalului uman și asistența tehnică;
  • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice(managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene și a celui dedicat dezvoltării capacității administrative),
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (managementul programelor dedicate dezvoltării rurale și pescuitului).

Coordonarea și integrarea tematică, va ține seama, totodată, de lecțiile învățate în perioada 2007-2013, asigurându-se astfel continuitatea intervențiilor sustenabile, urmărindu-se eficientizarea procesului de implementare și reducerea poverii administrative.