EN
RO
SERVICII
Viziunea 360º

Viziunea 360º este rezultatul experienței acumulate în misiunile de consultanță adresate atât beneficiarilor de fonduri nerambursabile, cât și instituțiilor responsabile de gestionarea și controlul proiectelor acestora: ministerelor, autorităților de management și organismelor intermediare.

O abordare de tip 360º ne oferă avantajul competitiv de a reduce la minim riscurile privind corecțiile financiare și oferă clienților noștri garanția unei implementări facile a proiectelor derulate. 

Studii și strategii

Fie că sunt misiuni de consultanță, fie că sunt doar etape ale acestora, studiile, analizele și strategiile reprezintă unul dintre pilonii serviciilor oferite de RELIANS:

Studii socio-economice
 • Studii de oportunitate 
 • Analize diagnostic
 • Studii și strategii de piață
 • Studii legislative
 • Studii de mobilitate
 • Analize socio-economice, analiza financiare, analize de risc și senzitivitate, analize cost-beneficiu
 • Audit intern
Studii tehnice
 • Audituri energetice
 • Studii de prefezabilitate și fezabilitate, conform HG 28/2008 cu modificările și completările ulterioare
 • Studii topografice, studii geo-tehnice, expertize tehnice, studii de impact asupra mediului, audit energetic, studii de soluție
 • Documentaţii tehnice de execuţie – proiectare tehnică, detalii de execuţie, caiete de sarcini
Strategii și planuri de dezvoltare urbană
Strategii și planuri de dezvoltare sectoriale
 • Turism
 • Energie
 • Mediu
 • Economic
 • Sănătate
Planuri de mobilitate
Planuri de acțiune în domeniul energiei durabile (PAED)
Management de proiect

Serviciile de management de proiect acoperă întregul ciclu de viață a acestuia, de la dezvoltarea ideii de proiect la auditul indicatorilor de performanță operațională. Experiența în misiunile de consultanță privind instruirea potențialilor beneficiari, evaluarea, monitorizarea și controlul proiectelor implementate sau aflate în implementare, ne oferă avantajul dezvoltării fezabile și realiste a celor mai complexe proiecte.

Analiza portofoliului de proiecte și prioritizarea acestora

Prima etapă a serviciilor de consultanță constă în analiza nevoilor de investiții, stabilirea portofoliului de proiecte și prioritizarea acestora în funcție de sursele de finanțare optime disponibile, analiza capacității operaționale și de cofinanțare a beneficiarilor.  

Disponibilitatea finanțării poate constitui, în această etapă, unul dintre factorii decisivi în luarea deciziei privind dezvoltarea unui proiect. Identificarea modalităţii optime de finanţare a unui proiect, pentru a genera costuri minime pentru promotor este un atu al serviciilor oferite de RELIANS. Accesul la finanțare poate fi realizat prin:

 • Credite interne sau externe
 • Fonduri nerambursabile
 • Fonduri de investitii
 • ESCO
 • Parteneriat public-privat

 

Dezvoltarea ideii de proiect

Fezabilitatea unui proiect se construiește încă din etapa de inițiere a acestuia, prin efectuarea tuturor studiilor și analizelor preliminare necesare construirii unei idei de proiect care să răspundă cât mai complet nevoilor clienților noștri.

 

Planul de management

Oricare ar fi nivelul de complexitate a proiectului propus, în etapa de planificare, echipa RELIANS are în vedere toate elementele necesare asigurării unei implementări facile a proiectului.

Aplicația pentru finanțare include planul de implementare a proiectului cu toate anexele sale. Aceasta este dezvoltată prin integrarea rezultatelor tuturor studiilor și analizelor întreprinse pentru dezvoltarea proiectului: studii tehnice, analize cost-beneficiu, audit-uri, analize de piață și strategii de marketing, analize de risc si senzitivitate, planuri de management ale: riscurilor, comunicării, activităților proiectului, achizițiilor, costurilor, timpului, resurselor umane implicate in proiect.

Planul de management poate fi revizuit, atât pe perioada evaluării, prin asistența de specialitate pe parcursul evaluării și a contractării, cât și pe perioada implementării proiectului, prin asistența la execuția și monitorizarea proiectului. 

 

Execuția și monitorizarea proiectului

Coordonarea şi integrarea tuturor elementelor unui proiect este una dintre cele mai dificile activităţi în această etapă, chiar dacă planificarea a fost bine realizată, rezultatele sunt identificate pentru fiecare activitate, iar fiecare parte implicată îşi cunoaşte atribuţiile.

Expertiza RELIANS acoperă toate aspectele esenţiale în implementarea cu succes a unui proiect:

 • Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi instruiri specifice pentru echipa de implementare a proiectului (EIP)
 • Asistență juridică în planificarea și derularea procedurilor de achiziție
 • Consultanță în monitorizarea și controlul costurilor
 • Realizarea cererii de prefinanțare, a cererilor de plată și de rambursare
 • Asistență în gestionarea riscurilor
 • Asistență în managementul contractelor (contract de finanțare, contracte de achiziție bunuri, lucrări sau servicii), inclusiv notificări și acte adiționale
 • Monitorizarea indicatorilor propuşi prin proiect, inclusiv realizarea rapoartelor de progres și a raportului final
 • Evaluare și audit de proiect
 • Monitorizarea respectării procedurilor instituțiilor finanțatoare şi a cadrului legal
Consultanță și asistență tehnică

Prin expertiza echipei proprii de consultanți, a colaboratorilor și partenerilor RELIANS, reușim să răspundem celor mai diverse cerințe ale administrației publice centrale și locale. Serviciile de consultanță și asistență tehnică adresate administrației publice și locale acoperă o paletă largă de domenii. 

Întărirea capacității administrative

Serviciile furnizate de RELIANS promovează dezvoltarea instituțiilor administrației publice centrale și locale, pentru a răspunde tuturor cerințelor de transparenţă, predictibilitate, adaptabilitate şi eficienţă, și includ:

 • Consultanță pentru îmbunătățirea procedurilor de lucru
 • Consultanță financiară
 • Asistență de specialitate în managementul schimbării
 • Consultanță privind oportunitatea implementării de noi tehnologii informaționale
 • Consultanță în planificarea strategică
 • Strategii și planuri de dezvoltare a resurselor umane
Studii și strategii
 • Studii sectoriale, studii de politică comparată, studii privind implementarea programelor operaţionale, studii privind fundamentarea intervenţiilor din fonduri publice
 • Servicii de consultanță în dezvoltarea și implementarea strategiilor de informare și/sau comunicare
 • Asistență de specialitate în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare
Managementul portofoliului de proiecte

Ținând cont de complexitatea programelor, serviciile oferite în cadrul managementului portofoliului de proiecte includ:

 • Identificarea şi dezvoltarea portofoliilor de proiecte
 • Dezvoltarea de programe de informare, comunicare sau instruire adresate potențialilor beneficiari
 • Evaluarea şi selecţia proiectelor propuse pentru finanţare
 • Sprijinirea instituţiilor implicate în managementul programelor operaţionale
 • Monitorizarea și controlul proiectelor
 • Evaluare ex-ante și ex-post de program
Programe de formare
 • Studii și analize privind nevoile de formare
 • Organizarea și derularea programelor de formare
 • Elaborarea strategiilor de formare ale unei organizații
 • Organizarea programelor de twinning
CLIENȚI
Caută proiecte după
Afișează