EN
RO
CONSILIUL LOCAL TÂRGU OCNA
Județul Bacău
PROIECTE

Îmbunătăţirea infrastructurii turistice existente la nivel local, prin reabilitarea şi modernizarea principalelor elemente componente ale Parcului Măgura.

SERVICII:

 • Asistență în elaborarea Studiului de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile HG 28/2008;
 • Realizare Studiu de marketing privind dezvoltarea turismului în staţiunea Târgu Ocna;
 • Elaborare Plan de marketing privind dezvoltarea turismului în staţiunea Târgu Ocna;
 • Elaborare documentație de finanțare, ce a cuprins: identificarea și dezvoltarea activităților, plan de afaceri, analiza economico-financiară, managementul riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă, documente suport;
 • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului, până la semnarea contractului de finanţare. 
Mai multe detalii

Proiectul prevede reabilitarea sistemului de infrastructură de apă, prin înlocuirea reţelelor vechi din zona centrală a staţiunii Târgu Ocna.

SERVICII:

 • Consultanță în dezvoltarea ideii de proiect, pentru a răspunde cât mai complet nevoilor clientului și cerințelor programului de finanțare;
 • Elaborarea studiului de fezabilitate tehnică, conform HG 28/2008;
 • Asistență în obținerea avizelor şi acordurilor;
 • Dezvoltarea aplicației de finanțare incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analize cost-beneficiu și de risc și senzitivitate, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
 • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.


În etapa execuție și monitorizare a proiectului, RELIANS a  furnizat următoarele servicii:

 • Sesiuni de instruire a Echipei de Implementare a proiectului cu privire la proceduri specifice necesar a fi urmate pe parcursul implementării proiectului, cerințe ale Autorității Contractante;
 • Asistență juridică în planificarea și derularea procedurilor de achiziție;
 • Consultanță în monitorizarea plăților și controlul costurilor proiectului;
 • Realizarea cererii de prefinanțare, a cererilor de plată și de rambursare;
 • Asistență în gestionarea riscurilor;
 • Asistență în managementul contractelor (contract de finanțare, contracte de achiziție bunuri, lucrări sau servicii), inclusiv notificări și acte adiționale;
 • Monitorizarea indicatorilor propuşi prin proiect, inclusiv realizarea rapoartelor de progres și a raportului final;
 • Evaluare și audit de proiect;
 • Monitorizarea respectării procedurilor specifice şi a cadrului legal.
Mai multe detalii

Planul strategic de dezvoltare durabilă 2007 – 2013 şi Linii directoare 2014 – 2020 pentru staţiunea Tg. Ocna, reprezintă instrumente pentru o guvernare locală mai bună și constituie baza pentru dezvoltarea economiei locale şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor.

SERVICII:

Principalele piese ale documentaţiei au fost:

 • Profilul localității;
 • Planul strategic de dezvoltare durabilă, cu capitolele:
  • Prezentare generală a comunității;
  • Analiza SWOT; 
  • Direcții strategice de dezvoltare pentru întărirea capacității administrative;
  • Obiective strategice generale, obiective specifice, măsuri, proiecte;
  • Planul de management al implementării strategiei;
  • Monitorizare și evaluare a implementării strategiei;
  • Proiecte în curs de implementare și parteneriate existente.
 • Managementul întregii documentații în etapa de realizare a planului strategic. 
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează